Aktuális istentiszteletek

2024. május 19. 10.00 istentisztelet (igehirdető: Molnár Péter)

Textus:

Lekció: 

Gyermek-istentiszteleti rend (link)

231/1.

2. Ó, Szentlélek, árváknak kegyelmes Atyja, / Szegény gyarló bűnösöknek bátorítója, / Hitükben tántorgóknak erős gyámola, / És az ő reménységüknek csak te vagy táplálója.

3. Te vagy a mi lelkünknek édes vendége, / A mi szomorú szívünknek igaz öröme, / Lelki háborúinknak csendesítője: / Az örök életnek bennünk csak te vagy elkezdője.

4. Te tanítád régenten a prófétákat, / Igazgatád ő nyelvüket és írásukat, / Te tetted bölccsé a szent apostolokat, / Hogy megtérítsék tehozzád mind e széles világot.

5. Vedd el a mi szívünknek hitetlenségét, / Világosítsd meg elménknek nagy sötétségét, / Rontsd el a gyűlölségnek kegyetlenségét, / Engedd a te szent hitednek mindenütt egyességét!

223/1.

2. Imád a nagy ég ő teljességével,
Mondván: Szent, szent, szent az Úr felségével!
Teljes a föld s ég dicsőségével,
Seregek Ura erősségével!

545/1. 

2. Jövel, elhagyatottaknak / Nemes vigasztalója,
Árváknak édes Atyja!
Töltsd bé siralmas szívünket / Mennyei nagy örömmel.
Jövel, mi lelkünknek édes vendége!

3. Távoztasd el mi lelkünknek / Hitetlen sötétségét;
Világosíts meg minket,
Hogy az Istennek igéjét / Hallhassuk és érthessük!
Jövel, és taníts meg az igaz hitre.

4. Jövel, gerjeszd fel szívünkben / Szent szerelmednek tüzét,
Rontsd el a gyűlölséget,
Hogy mi egységben lehessünk / Isteni szerelmedben:
Jövel, mi lelkünknek nagy vigassága!

5. Te vagy bizony örök Isten, / Ki Atyától s Fiútól
Mindörökké származol.
Te vagy mi Urunk Krisztusnak / Áldott, szent ígérete:
Te vagy mi lelkünknek megszentelője.

6. Te vagy, ki a prófétáknak / Általa régen szóltál,
Krisztust nekünk ígéréd;
Te a szent apostoloknak / Szívüket bátorítád;
Te vagy erőssége minden szenteknek.

7. Te vagy a nagy Úr Istennek / Mennyei ajándéka,
Igazságnak mestere.
Taníts minket a Krisztusnak / Igaz ismeretire!
Te vagy mi lelkünknek bölcs tanítója.

8. Világosítsd meg elménket, / Hogy hihessük: a Krisztus
Egyetlen üdvösségünk,
És az áldott Atya Isten / Kegyes atyánk minékünk;
Téged ismerhessünk Vigasztalónknak.

9. Adjad szent ajándékodat, / Bátorítsad lelkünket,
Hogy vallhassuk a Krisztust!
Adjad, hogy mi legyőzhessük / Az ördög csalárdságát!
Te vagy mi biztatónk, minden oltalmunk.

10. Biztasd félelmes szívünket, / Hogy kétségbe ne essünk
Halálunknak idején,
De nagy bátorsággal, vígan / E világból távozzunk!
Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten!

713/1. 

2. Amint vagyok – nem várva, hogy Lelkemnek terhe, szennye fogy,
Te, aki megtisztíthatod –, Fogadj el, Jézusom!

3. Amint vagyok – bár gyötrelem S kétség rágódik lelkemen,
Kívül harc, bennem félelem –, Fogadj el, Jézusom!

4. Amint vagyok – vak és szegény, Hogy kincset leljek benned én,
S derüljön éjszakámra fény –, Fogadj el, Jézusom!

5. Amint vagyok – nincs semmi gát, Kegyelmed mit ne törne át;
Hadd bízza lelkem rád magát –, Fogadj el, Jézusom!

6. Amint vagyok – hogy a te szent Szerelmed tudjam, mit jelent
Már itt s majd egykor odafent –, Fogadj el, Jézusom!

758/1. 

2. Megtörve és üresen / Adom magam neki,
Hogy újjá ő teremtsen, / Az űrt ő töltse ki.
Minden gondom, keservem / Az Úrnak átadom,
Ő hordja minden terhem, / Eltörli bánatom, / Eltörli bánatom.

3. Örök kőszálra állva / A lelkem megpihen;
Nyugszom Atyám házába’ / Jézus kegyelmiben.
Az ő nevét imádom / Most mindenek felett;
Jézus az én királyom, / Imámra felelet, / Imámra felelet.

4. Szeretnék lenni, mint ő, / Alázatos, szelíd,
Követni híven, mint ő, / Atyám parancsait.
Szeretnék lakni nála, / Hol mennyei sereg
Dicső harmóniába’ / Örök imát rebeg, / Örök imát rebeg.

541/1. 

2. Te, szentségnek új világa, / Igédnek vezérlj útjára,
Taníts téged megismernünk, / Istent Atyánknak neveznünk.
Őrizz hamis tudománytól, / Hogy mi ne tanuljunk mástól,
És ne legyen több más senki, / Hanem Krisztus, kiben kell bízni!
Halleluja! Halleluja!

3. Ó, mi édes Vigasztalónk, / Légy kegyes megoltalmazónk,
Hogy maradjunk utaidban, / Ne csüggedjünk háborúnkban.
Erőddel elménket készítsd, / Gyenge hitünket erősítsd,
Hogy halál és élet által / Hozzád siessünk hamarsággal!
Halleluja! Halleluja!

———————————————————————————————————————————–

2024. május 20. 10.00 istentisztelet (igehirdető: Bedekovics Péter)

Textus:

Lekció: 

549/1. 

2. Szentlélek, imádunk mi téged, / Valljuk istenséged.
Hisszük, hogy az új ember szíve / Saját kezed műve.
Te vagy a hitnek mind szerzője, / Mind elvégezője,
Te gyújtasz szívünkben világot, / Forró buzgóságot.

548/1. 

2. Jer, Világosság, ragyogj fel nekünk,
Hogy csak Krisztus légyen mesterünk,
El ne hagyjuk őt, mi hű Megváltónkat,
Aki népének örökséget ad. Könyörüljél.

3. Ó, Szeretet, áraszd ránk meleged,
Hadd kóstoljuk édességedet;
Tiszta szívből mindenkit hadd szeressünk,
Egyességben és békében éljünk. Könyörüljél.

4. Ínségeinkben fő Vigasztalónk,
Halál ellen megbátorítónk,
Össze ne hagyj esni, ha ellenségünk
Reánk jő s romlást készít már nékünk. Könyörüljél.

549/3. 

Szakaszd el hát most is szívünket, / Minden érzésünket
A sok hiábavalóságtól, / E csalárd világtól,
Hogy az igének hallgatói, / Légyünk megtartói;
Mely szívünkben gyökeret verjen, / Gyümölcsöt teremjen.

758/1. 

2. Megtörve és üresen / Adom magam neki,
Hogy újjá ő teremtsen, / Az űrt ő töltse ki.
Minden gondom, keservem / Az Úrnak átadom,
Ő hordja minden terhem, / Eltörli bánatom, / Eltörli bánatom.

3. Örök kőszálra állva / A lelkem megpihen;
Nyugszom Atyám házába’ / Jézus kegyelmiben.
Az ő nevét imádom / Most mindenek felett;
Jézus az én királyom, / Imámra felelet, / Imámra felelet.

4. Szeretnék lenni, mint ő, / Alázatos, szelíd,
Követni híven, mint ő, / Atyám parancsait.
Szeretnék lakni nála, / Hol mennyei sereg
Dicső harmóniába’ / Örök imát rebeg, / Örök imát rebeg.

770/1. 

2. Ne félj tehát, kicsiny csapat, / Ha rád felleg borul.
Kegyelmet rejt, s belőle majd / Áldás esője hull.
Bízzál az Úrban, rólad ő / Meg nem feledkezik,
Sorsod sötétlő árnya közt / Szent arca rejtezik.

3. Bölcs terveit megérleli, / Rügyet fakaszt az ág,
S bár mit sem ígér bimbaja, / Pompás lesz a virág.
Ki kétkedőn boncolja őt, / Annak választ nem ád,
De a hívő előtt az Úr / Megfejti önmagát.

802/1. 

2. Örvendjetek, Jézus feltámadott:
Új életet és új reményt hozott.
Örvendjetek, örvendjetek!
Nála az örök élet forrása ered,
Jöjjetek, igyatok hát éltető vizet!
Halljátok meg e jó hírt, emberek!
Halljátok meg e jó hírt, emberek!

3. Örvendjetek, mert Jézus újra jön!
Elszáll a gond, felszárad mind a könny!
Örvendjetek, örvendjetek!
Fölragyog az Igazság, végre győz a jó,
Országa, szent uralma örökkévaló.
Halljátok meg e jó hírt, emberek!
Halljátok meg e jó hírt, emberek!

561/1. 

2. Szent a mi Urunk, Úr Jézus Krisztus, kit értünk bocsátál,
Kivel megváltál, hogy testünk miatt lelkünk el ne vesszen.

3. Szent a Szentlélek, ki az Atyával egy és a Fiúval,
Aki vigasztal és tanít minket az örök életre.

4. Szentség, dicsőség, légyen tisztesség a Szentháromságnak,
Ki uralkodik egy Istenségben most és mindörökké.