ISTENTISZTELET KERESZTELŐVEL | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss

ISTENTISZTELET KERESZTELŐVEL

A keresztelői istentisztelet menete

 

Apostoli köszöntés

Kezdőénekezt fennállva énekeljük, kifejezve Isten iránti hálánkat a gyülekezeti együttlétért, a közösségért, az Ő jelenlétéért.

Keresztelés

  • Keresztelési ige: (Máté evangéliuma 28: 18-20)

„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

  • Keresztelési igehirdetés – Útravaló néhány gondolat a keresztszülőknek és szülőknek a keresztségről.
  • Apostoli Hitvallás (A keresztyén hit lényegét mondja ki ez a hitvallás, vagyis a Szentháromság Istenbe vetett hitünkről teszünk vallást, amikor ezt elmondjuk. A szülők, keresztszülők fennállva, hallhatóan vallják meg a hitüket a gyülekezettel együtt.)

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes  anyaszentegyházat, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

Fogadalomtétel – a keresztség sákramentumának (a sákramentum szó jelentése: szentség, szent dolog) kiszolgáltatása előtt a lelkész két kérdést intéz a szülőkhöz és a keresztszülőkhöz, melyekre hallhatóan válaszolnak.

  1. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befogadtassék?

A válasz: Akarjuk.

  1. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy e kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával?

A válasz: Ígérjük és fogadjuk.

  1. A lelkész ezután a gyülekezet tagjainak is feltesz egy kérdést:

Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok, hogy őt hitben neveljék?

A válasz: Ígérjük

Imádság – A lelkész röviden imádkozik a kisgyermekért és családjáért, keresztszüleiért, életük megáldásáért.

A sákramentum kiszolgáltatása (keresztelés) a keresztyén igehirdetés tartalmát a sákramentum (a keresztség esetében a víz és a mellette elhangzó ige) úgy erősíti meg, hogy egyszerű jelekkel szemlélteti azt, amit hallunk, így az evangélium nem csak hallható, hanem látható is lesz számunkra, sőt a szó szoros értelmében kézzel foghatóvá válik: ahogyan a víz a testi szennytől tisztít meg bennünket, úgy tudja megtisztítani lelkünket Isten, ha elfogadjuk Jézust és tanítását.

A kisgyermek megáldása

Áldóének 

Az istentisztelet folytatása következik.