KERESZTELŐI ISTENTISZTELET MENETE | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss

KERESZTELŐI ISTENTISZTELET MENETE

KÖSZÖNTÉS:

Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi Atyánktól, és az ő egyszülött Fiától, a Jézus Krisztustól. Ámen

ÉNEK

TEXTUS: Az Úr Jézus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak, elküldte őket, hogy hirdessék az evangéliumot, az örömhírt szerte e világon, és felhatalmazta őket, hogy megkereszteljék mindazokat, akik hisznek ő benne. Máté ev. 28, 18 verseitől olvassuk:

“Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

IGEHIRDETÉS (néhány útravaló gondolat a keresztszülőknek, szülőknek)

APOSTOLI HITVALLÁS (közösen, fennállva mondjuk)

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

 

Fogadalomtétel (szülők, keresztszülők tesznek fogadalmat, hogy gyermekeiket a református egyház közösségében, hitben nevelik.)

Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya-, Fiú-, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befogadtassék?
Ha igen, feleljétek: Akarjuk.

Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?
Ha igen, feleljétek: Ígérjük és fogadjuk.

 

A harmadik kérdés a gyülekezetnek szól:

Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok, hogy őket hitben neveljék?
Feleljük: Ígérjük.

IMÁDSÁG

KERESZTELÉS (szülők és keresztszülők a gyermekkel odalépnek a keresztelő medencéhez közel. A lelkész megkérdezi a gyermek nevét, majd a következő szavakkal kereszteli meg a gyermeket: XY, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen)

ÁLDÁS (A lelkész megáldja a családot. A család állva fogadja az áldást.)

ÁLDÓÉNEK: 134.zsoltár 3. verse