Határokat átlépő missziós gyülekezet | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss

Határokat átlépő missziós gyülekezet

Elhangzás dátuma: 2017.05.21.

Igehirdető: Sebestyén Katalin

Bibliai alapige: ApCsel10,1-36

1Élt Cézáreában egy Kornéliusz nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa.2Egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez.3Ő az egyik délután három óra tájban látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá, és megszólítja: Kornéliusz!4Ő pedig rátekintett, és megrémülve kérdezte: Mi az, Uram? Erre az angyal ezt mondta neki: Imádságaid és alamizsnáid feljutottak az Isten elé, és ő emlékezik azokra.5Most azért küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak.6Ő egy Simon nevű tímár vendége, akinek a háza a tengerparton van.

7Miután eltűnt az angyal, aki vele beszélt, előhívta két szolgáját és egy istenfélő katonát azok közül, akik állandóan mellette voltak.8Ezeknek mindent elmondott, majd elküldte őket Joppéba.

9Másnap, amíg ők úton voltak, és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni.10Közben azonban megéhezett, és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett,11és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le a földre.12Benne volt a föld mindenféle négylábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara.13Ekkor hang hallatszott: Kelj fel, Péter, öld és egyél!14Péter azonban így szólt: Semmiképpen sem, Uram, mert soha nem ettem semmi szentségtelent vagy tisztátalant.15De másodszor is szólt hozzá a hang: Amit Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak!16Ez pedig három ízben is így történt, és azután az egész azonnal felemelkedett az égbe.

Kornéliusz követei Péternél

17Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott, íme, azok a férfiak, akiket Kornéliusz küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt,18és bekiáltva megkérdezték, hogy ott van-e szálláson Simon, akit Péternek is hívnak.19Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a Lélek: Íme, három férfi keres téged:20kelj fel hát, menj le, és eredj el velük! Semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket!21Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk: Íme, én vagyok az, akit kerestek. Milyen ügyben jártok itt?22Azok így feleltek: Kornéliusz százados, ez az igaz és istenfélő ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép, egy szent angyaltól azt a kijelentést kapta, hogy hívasson téged a házába, és hallgassa meg, amit te mondasz.23Ekkor Péter behívta, és vendégül látta őket.

Péter Kornéliusz házában

23Másnap aztán velük együtt útra kelt, és a joppéi testvérek közül is vele tartottak néhányan. 24A következő napon megérkeztek Cézáreába, Kornéliusz pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket.25Amint Péter be akart lépni, Kornéliusz eléje ment, és a lábához borulva hódolt előtte.26Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá: Állj fel, én magam is csak ember vagyok!27Amikor beszélgetve bement vele, sok embert talált ott összegyűlve.28Ekkor így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatba kerülni vagy hozzá bemenni. Nekem azonban Isten megmutatta, hogy egyetlen embert se mondjak szentségtelennek vagy tisztátalannak.29Ezért is jöttem vonakodás nélkül, amikor értem küldtetek. Most pedig hadd kérdezzem meg: miért küldtetek értem?

30Kornéliusz így felelt: Három nappal ezelőtt körülbelül ebben az időben, délután három órakor imádkoztam a házamban, és íme, egy férfi állt meg előttem fénylő ruhában,31és azt mondta: Kornéliusz, Isten meghallgatta imádságod, és megemlékezett alamizsnáidról.32Küldj el tehát Joppéba, és hívasd át Simont, akit Péternek is neveznek. Ő Simon tímár házában szállt meg a tengerparton.33Ezért nyomban elküldtem hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr.

34Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: Most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató,35hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik.36Ezt az igét küldte Izráel fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség Ura! (ApCsel 10)

 

Textus:

„Állj fel, én magam is csak ember vagyok!” (Ap Csel 10,26)

„Mind itt vagyunk Isten színe előtt” (ApCsel 10,33)

 

1.Köreink és határaink – avagy miért tartjuk szinte lehetetlennek, hogy bizonyságot tegyünk Jézusról?

szokásaink vannak

címkézünk

félünk

Mely akadályokat érzem igazán magaménak?

Ide lerajzolhatom köreimet és a határátlépés akadályait.

 

  1. Kornéliusz és Péter tudtak valamit – avagy miben változott a látásuk?

délutáni látomás és hétköznapi révület – megtalálják az imádság idejét

az imádságban Istennel beszélgetnek – helye lesz Istennek az életükben

Isten meglepetéssel készül – olyasmit kér, amit maguktól nem tennének meg

Mikor, hogyan találok időt az imádkozásra?

Hagyom-e, hogy Isten szóhoz jusson az imaidőmben?

Milyen meglepetéseket tapasztaltam Istentől az imádságaim során?

Istennek milyen kérése lenne igazán meglepő számomra?

  1. Emberek vagyunk Isten színe előtt – avagy hol vannak a misszió határai?

látjuk: ott, ahol az én határaim – de Isten bátorságot ad átlépni

a misszió a Lélek vezetését követi

Jézus emberré lesz – belép a világomba

meghív, hogy én is nyitott legyek belépni a világodba, és beengedni téged az enyémbe

tapintat

türelem

találkozás

Elképzelem, hogy Jézus Lelke tapintattal jön hozzám, és vendéget hoz magával, akivel szeretné, hogy Lélek szerint találkozzam.

Elképzelem, hogy Jézus kézen fogva elvisz valakihez, akivel szeretné, hogy Lélek szerint találkozzam.